REGULAMIN WALK PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYCH

1. Do walk mogą zostać dopuszczone osoby, które:
a) Są pełnoletnie lub w wypadku osób między 16, a 18 rokiem życia bezwzględnie posiadają ubezpieczenie i zgodę opiekunów prawnych na udział w walkach.
b) Posiadają ubezpieczenie NW. W przypadku braku ubezpieczenia każda osoba musi złożyć Namiestnikowi imprezy pisemne oświadczenie, iż wychodzi do walki na własną odpowiedzialność,
c) Nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
d) Posiadają strój historyczny z okresu od XIII do XV wieku, potwierdzony źródłami historycznymi,
e) Posiadają minimalne uzbrojenie ochronne – zgodne z odtwarzaną epoką (potwierdzone źródłami z XIII – XV w.), w postaci:
- nałożony na pikowany kaptur – hełm chroniący także twarz i boki głowy (boki głowy mogą być ewentualnie chronione przez czepiec lub kaptur kolczy),
- chroniąca korpus kolczuga, pancerz łuskowy, płaty lub kirys, nałożone na chroniącą też kark przeszywanicę (ewentualnie sama gruba przeszywanica – interpretuje organizator),
- dodatkowa i potwierdzona źródłami ochrona stawów łokciowych i kolanowych (interpretuje organizator),
- rękawice kolcze lub płytowe stanowiące ochronę dłoni,
- w wypadku posiadanej broni jednoręcznej można posiadać również drewnianą tarczę (pozbawioną metalowych okuć).
f) Posiadają zgodny z odtwarzaną epoką oręż zaczepny (potwierdzony źródłami z XIII – XV w.) w postaci:
- miecze jednoręczne, półtoraręcze lub dwuręczne,
- tasaki, kordy itp...
- broń obuchowa w postaci stępionych toporów, buzdyganów o stępionych krawędziach, buław itp...
- broń drzewcowa w postaci halabard o zabezpieczonym szpicu oraz berdyszów i glewi.

Do udziału w inscenizacjach walk nie będzie dopuszczona:
a) Broń ostra, lub posiadająca stanowczo zbyt duże zadziory (interpretuje Organizator),
b) Cepy bojowe (tzn. korbacze, kiścienie itp...),
c) Broń kolna – służąca tylko do zadawania pchnięć (koncerze, włócznie, piki, gizarmy, szydła, itp...),
d) Broń posiadająca kolce (toporki, nadziaki, itp...),
e) Broń miotana (noże, toporki, oszczepy, proce, łuki i kusze),
f) Broń palna – czarnoprochowa zarówno ręczna (hakownice, piszczele, puszki, itp...), jak i artyleryjska (bombardy, itp...),
g) Broń, która nie znajduje uzasadnienia w źródłach historycznych (vide punkt 1.),
h) Broń drzewcowa powyżej 3 m długości.

Podczas inscenizacji walk nie można:
a) Stosować pchnięć,
b) Uderzać pod kolana i poniżej kolan, oraz w ręce poniżej łokci,
c) Uderzać przeciwnika od tyłu (za wyjątkiem ataku na korpus),
d) Uderzać na twarz i krocze,
e) Atakować tarczą na głowę przeciwnika,
f) Uderzać leżącego,
g) Atakować w celu zniszczenia sprzętu przeciwnika (interpretuje Organizator oraz Sędziowie).
h) Używać w starciu noży, sztyletów i puginałów.

Łucznicy i Sztandarowi uczestniczą w inscenizacjach walk posiadając strój historyczny lecz mogą walczyć jedynie po spełnieniu warunków zawartych w pkt. 1, 2 i 3, w przeciwnym razie „giną” od razu przy starciu ze zbrojnym – walczącym.
Łucznicy stosują jedynie strzały – „pacynki”.
Przebieg inscenizacji reguluje Namiestnik i dowódcy przybyłych drużyn podczas zebrania odbywającego się przed bitwą w miejscu określonym przez Organizatora.

Sędziowie podczas inscenizacji walk:
a) Na grupę pięciu walczących Organizator wyznacza jednego sędziego,
b) Sędzia rozstrzyga ewentualne spory i wątpliwości wynikłe w toku walki,
c) Sędziowie mają prawo do wyeliminowania walczącego z inscenizacji,
d) Decyzje sędziego w trakcie bitwy nie podlegają dyskusji,
e) W przypadku nieszczęśliwych wypadków zabezpieczają miejsce wypadku, wzywają pomoc i kierują walczących w „bezpieczne miejsce”.
f) Sędziowie oznaczeni będą drzewcami z czerwonym proporcem oraz pozbawieni są ochronnego okrycia głowy.

Walka zostaje rozstrzygnięta w wypadku:
a) Trzech trafień,
b) Interwencji Sędziego w wypadku:
- nieprzestrzegania regulaminu walk,
- wulgarnego i nagannego zachowania (interpretuje Organizator),
- niebezpiecznej walki, stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników,
- niebezpiecznej walki, stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia obserwujących walki,
- nieprzestrzegania poleceń Sędziego.

Przebieg starcia ustalany jest przez namiestnika i dowódców drużyn przed bitwą.
(Zebranie dowódców drużyn odbedzie się w sobotę o 10:45 przed "Budynkiem Bramnym")

Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu Namiestnik Biesiady może nałożyć karę do usunięcia
z imprezy włącznie. W sytuacjach ekstremalnych Organizator może wystąpić także na drogę powództwa cywilnego.
Wszyscy uczestnicy VI Biesiady Piastowskiej zobowiązani są do zachowania względem siebie pełnej kultury i szacunku.